Gå til Evelyn Rudi Designs!
<< Tilbake til Artikkeloversikt
ER EN INTERESSEORGANISASJON NØDVENDIG ?

Vi jakthundfolk har lett for å ”gå og se ned i bakken” – eller kanskje å se på den hund vi har foran oss i terrenget - vi ser ikke hvor mye det omkringliggende samfunn er i ferd med å endre seg. Vi tenker på jakt og prøver, vår neste valp, hvordan kvalifisere oss til Derby mv.

Men verden rundt oss har forandret seg og vedblir å forandre seg, sannsynligvis i stadig stigende takt. Vi har nå et land som flyter av melk og honning – og som urbaniseres i stadig økende takt. Mange av impulsene kan gjøre oss tankefulle og kanskje engstelige for de inngrep som kan komme for den hobbyvirksomhet vi er så glade i.

Stemmer i EU har tatt til orde for at ryper bør anses som en truet dyreart i hele Europa. Svenske stemmer har talt for at all rypejakt i Sverige bør forbys slik at truede rovdyr kan sikres mat. I vårt land har en organisasjon som kaller seg NOAH innledet en systematisk kampanje for å få forbud mot all småviltjakt. Norsk Ornitologisk Forening ønsker utvidelse av vinterfredningen. Journalister skriver i avisene om jegerne som sier at de jakter for rekreasjon og hygge, ”men hvorfor kan de ikke skaffe seg rekreasjon og hygge uten å drepe dyr”.

Myndighetene innfører blyammunisjonsforbud også uten for våtmarksområdene – et forbud som det ikke finnes faktaunderlag for. Myndighetene er i ferd med å utvikle et tvisyn når det gjelder jakt. Jakt på storvilt er nødvendig for å regulere bestanden. Jakt på småvilt er unødvendig fordi bestanden regulerer seg selv gjennom naturlige svingninger.

Vi har fått den nye hundeloven. Den har bl a resultert i at det for alle kommuner i landet i disse dager iverksettes nye lokale forskrifter for hundehold. De endelige detaljer i disse forskriftene er ikke kjent, men en rekke av forslagene har vært omtalt. Det er forslag om forbud mot katte- og hundehold i sjønære områder i Asker og Bærum. I enkelte kommuner er det foreslått at ingen familie skal kunne ha mer enn en hund, i andre kommuner er grensen satt til tre hunder. Kommuner i Finnmark ønsker forbud mot all jakt med hund. Vi må regne med at etter hvert som innholdet i forskriftene blir kjent vil det komme frem underlige og urimelige bestemmelser. Etter hundeloven er mye av beslutningsmyndigheten flyttet til kommunalt nivå. Jakthunddivisjonen er forøvrig i ferd med å samle inn lokale forskrifter for hele landet for å underkaste dem en enhetlig vurdering.

Slik samfunnet har utviklet seg er det viktig å tilhøre interessegrupper. Jo sterkere og mer tallrik interessegruppe desto større muligheter til å ivareta de felles interessene.

NKKs nye organisasjon er virksom fra 1.1.07. I de klubber og forbund som er medlemmer av nye NKK er det ca 70 000 personer. Noe av bakgrunnen for organisasjonsendringen er nettopp å få en sterk interesseorganisasjon for oss hundeeiere. Enten vi driver jakt eller dyrker andre interesser med våre hunder er det viktig at det omkringliggende samfunn gir oss vilkår slik at vi kan drive våre aktiviteter.

I disse dager er vi mange som er svært spente. NKK omorganiseres og vil ikke lenger ha personer som medlemmer, men være en sammenslutning av ca 230 klubber og forbund. Det skal betales grunnkontingent til NKK samtidig som hver og en av oss må ha klubbtilhørighet. Mange av medlemmene i fuglehundklubbene er passive når det gjelder deltakelse i prøvevirksomhet og andre arrangementer som klubbene deres gjennomfører. De leser Fuglehunden og driver ellers sine aktiviteter på individuell basis orientert mot den praktiske jakten. Nyordningen vil medføre at mange som har hatt flere klubbmedlemskap vil kunne spare penger – for andre vil nyordningen gi en meruttelling som – for de fleste av oss – fortoner seg som beskjeden.

Å investere i vår interesseorganisasjon er det mest fornuftige vi kan gjøre for å øke sannsynligheten for å kunne fortsette våre aktiviteter slik vi er vant til. For de av våre medlemmer som i hovedsak er orientert mot praktisk jakt vil det være ekstra viktig å støtte den felles interesseorganisasjonen. Det bør være en selvfølge at hver og en av oss både er medlem i distriktsklubben, der vi bor, og i raseklubben for den hunderase vi har.

Samarbeidsavtalen med NJFF er under revisjon. I den nye samarbeidsavtalen vil en viktig forutsetning være at NJFF og NKK skal arbeide sammen når det gjelder fellesinteressene. Disse to organisasjonene vil samlet omfatte ca 200 000 personer. De politiske partier bør interessere seg for hva en så stor gruppering har av ønskemål -.

Kåre Lotsberg

Til toppen!
 
Norsk versjon English version